ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI:

Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS (įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2013 m. metinę programą). Projektu siekiama didinti TŠP integracijos galimybes, teikiant aukštos kokybės paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, užtikrinant Konsultavimo ir informavimo centro PLIUS tęstinumą. Daugiau informacijos apie projektą: http://centreplus.org/

Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas (įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2013 m. metinę programą).

Projekto trukmė: 2014 04 01–2015 03 31Projekto vykdytojai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas (projekto koordinatorius), Lygių galimybių plėtros centras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, „Diversity Development Group“, Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS, Socialinės partnerystės fondas Magnum Bonum.Projekto tikslas – parengti trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos strateginį dokumentą. Atsižvelgiant į 1) integracijos politikos strategijos Lietuvoje nebuvimą ir didelį tokio pobūdžio dokumento poreikį, 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsipareigojimus iki 2014 m. parengti migracijos politikos gaires, 3) buvusių politinių dokumentų, reglamentuojančių imigracijos ir migrantų integracijos procesus, turinį ir 4) migracijos bei migrantų integracijos politikos kūrimo/įgyvendinimo patirtis ES, projekte sudaromas ilgametę patirtį migracijos ir migrantų integracijos procesuose turinčių organizacijų konsorciumas, įsipareigojantis parengti trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos strateginį dokumentą.Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas parengs situacijos analizę, kurios pagrindu bus teikiamos rekomendacijos ir siūlymai migrantų integracijos politikos kūrimui ir įgyvendinimui, tarptautinės migracijos ir migrantų integracijos procesų stebėsenai. Šių rekomendacijų pagrindu migrantų integracijos strateginiame dokumente bus formuojamos ilgalaikės ir trumpalaikės migrantų integracijos priemonės (priemonių paketai) makro lygmenyje.Viešoji įstaiga „Diversity Development Group“ parengs institucinę migrantų integracijos politikos analizę, kuri leis pateikti rekomendacijas ir konkrečius siūlymus migrantų integracijos infrastruktūros plėtrai nuo vietos lygmens iki tarptautinio bendradarbiavimo. Institucinė analizė ir rekomendacijos leis efektyvinti tarp-sektorinį valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą bei numatyti tarp-sektorinio bendradarbiavimo gaires.Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija parengs teisinę migrantų integracijos studiją, kuri leis kontekstualizuoti nacionaliniame lygmenyje vykstančius migrantų integracijos procesus. Šios analizės pagrindu bus nustatytos problemiškos sritys, reikalaujančios intervencijos teisėkūros lygmenyje ir administracinių praktikų koregavimo, bei suformuluoti siūlymai (rekomendacijos) siejant jas su Migrantų integracijos politikos indeksu (www.mipex.eu).Viešoji įstaiga „Socialinės partnerystės fondas Magnum Bonum“ administruos konsorciumo veiklą, bus atsakinga už finansinę projekto įgyvendinimo dalį ir, kartu su viešąja įstaiga „Lygių galimybių plėtros centru“ parengs lygių galimybių studiją, kurią, atsižvelgiant į Lietuvoje vyraujančią imigracijos struktūrą, migrantų integracijos problematiką ir institucinių mechanizmų tinklą, adaptuos strateginiam dokumentui.Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS, atsižvelgdamas į ilgalaikę tiesioginio darbo su migrantais (trečiųjų šalių piliečiais) patirtį, parengs trumpalaikių ir ilgalaikių integracijos priemonių teikimo studiją (modulį), kuri migrantų integracijos strateginiame dokumente leis tiksliai įvardyti integracijos priemonių poreikį skirtingoms imigrantų grupėms tiek pagal socialines ir demografines charakteristikas, tiek pagal teisinį statusą.

Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS (įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2012 m. metinę programą). Projektu siekiama didinti TŠP integracijos galimybes, teikiant aukštos kokybės paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, užtikrinant Konsultavimo ir informavimo centro PLIUS tęstinumą. Tikslui pasiekti formuluojami šie uždaviniai:
2. sudaryti galimybę trečiųjų šalių piliečiams įgyti lietuvių kalbos įgūdžių ir žinių apie Lietuvos istoriją, institucijas, socialinę ir ekonominę padėtį, kultūrinį gyvenimą ir pagrindines normas ir vertybes
3. teikti pagalbą TŠP, sudarant palankesnes galimybes naudotis viešomis ir privačiomis paslaugomis patenkinant bazinius ir specifinius integracijos poreikius
Daugiau informacijos apie projektą: http://centreplus.org/


„Integracinis mobilumas jaunimo įsidarbinimo link“ (Youth in Action programa) skirtas Europos mobilumo priemonių skaitinimui, kuri yra kaip priemonė skatinanti jaunimo įgūdžių ir kompetencijų kėlimą ir tobulinimą, didinanti konkurencingumą darbo rinkoje, mažinanti marginalizaciją bei socialinę atskirtį, atkreipiant dėmesį į migrantų situaciją Europoje.Seminaru bus siekiama atkreipti dėmesį į jaunimo mobilumą ir dalyvumą bei sklaidą Veiklaus Jaunimo, Erasmus, Leonardo da Vinči ir kitų mobilumo programų, kaip priemonių prisidedančių prie jaunimo ir jaunų migrantų socialinės inkliuzijos.Taip pat seminaru bus siekiama apžvelgti Europos Sąjungos iniciatyvas tokias kaip „Judus jaunimas“ ir „Jaunimo galimybių iniciatyvos“ bei jų naudą, mažinant jaunimo nedarbą.
Pagrindiniai seminaro tikslai yra šie:
1. Išsiaiškinti jaunimo ir jaunų imigrantų nedarbo situaciją Europos Sąjungoje, Rytų Europos ir Kaukazo šalyse.
2. Suteikti dalyviams žinių apie Europos mobilumo schemas/programas, skatinančias jaunimo ir jaunų imigrantų konkurencingumą darbo rinkoje pasitelkiant neformalų ir informalų mokymą/si.
3. Pristatyti ir dalintis Europos mobilumo programų gerąja patirtimi, siekiant atkreipti dėmesį į tarpkultūrinių kompetencijų svarbą Europos Sąjungos darbo rinkoje.
4. Plėtoti iniciatyvas skatinančias Europos mobilumo schemų/programų įgyvendinimą, siekiant sumažinti jaunimo ir jaunų imigrantų nedarbo lygį, skatinant aktyvų pilietiškumą ir Europinį bendradarbiavimą jaunimo srityje.

Nevalstybinių organizacijų, ginančių žmogaus teises, veiklos projektas (Nr. D4-330). Projektas vykdomas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos 4.2 „Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemonę „Teisės aktų numatyta tvarka organizuoti konkursą, nevalstybinių organizacijų, ginančių žmogaus teises, veiklos projektams iš dalies finansuoti“. Projekto tikslas didinti toleranciją tarp visų Lietuvos visuomenės amžiaus grupių, ugdant pagarbą žmogui, mažinant diskriminacijos apraiškas. Partneris atsakingas už šių poveiklių vykdymą: fotografijos parodos „Kitokie tarp mūsų“ organizavimą – fotografijų atranka, talpinimas internete, spektaklio „Kitokie tarp mūsų“ sukūrimas: spektaklio scenarijaus sukūrimas, dalyvių atranka, repeticijų organizavimas, diskusijos po spektaklio organizavimas. Nuotraukų albumą su konkurso dalyvių kūriniais galite rasti mūsų galerijoje.
1. užtikrinti Konsultavimo ir informavimo centro PLIUS funkcionavimą ir teikiamų paslaugų prieinamumą;

MB
arwa
ddg
lstc
EIF
lgpc_logotipas_LT
MRU_logotipas_spalvotas
eti
lrkd
sei