APIE MUS

13466355_1216977491669476_2246428261200680505_n    15622292_1393154930718397_5395674664730047771_n    15283919_1373471446020079_2639300181251398822_n   14915333_1333554990011725_6675694450424278314_n        OLYMPUS DIGITAL CAMERA    14642406_1321255624574995_7931467989944078728_n    ???????????????????????????????    15192775_1277393805651675_3832905421674063911_n

Saulėtą 2012 rugsėjo 28 d. rudens popietę įsteigta Socialinių edukacinių iniciatyvų centro PLIUS asociacija, kuri siekia:

aktyvia veikla prisidėti prie visuomenės socialinio, dorinio, dvasinio, meninio ir kultūrinio ugdymo/si.

vykdyti ir populiarinti iniciatyvas, skatinančias darnios visuomenės vystymąsi, siekiant visų jos narių ir socialiai pažeidžiamų grupių darnaus ir aktyvaus socialinio dalyvavimo ir jų gerovės užtikrinimo.

atvirai ir remiantis demokratinėmis vertybėmis spręsti visuomenės socialines, švietimo, kultūrines, sveikatos ir kitas problemas siekiant lygių galimybių ir socialinio teisingumo užtikrinimo.

skatinti kultūrinės įvairovės plėtrą ir toleranciją tarp skirtingų etninių ir kitų socialinių grupių.

per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje

2016 metais SEI tapo akredituota organizacija Europos savanorių tarnybos (EST) programai (Erasmus plius) kaip savanorius priimanti, siunčianti ir projektus koordinuojanti organ


MŪSŲ KOMANDA

904416_686318351402062_1976606892_o

Dr. Aistė Bartkevičienė  Asociacijos vadovė, tyrėja, tarpkultūrinio ugdymo ir bendravimo lektorė, kalbų lektorė

11885197_1010770815619975_604953903029728972_n

     Neringa Ivoškaitė                 Projektų vyr. finansininkė

beautiful-woman-silhouette_23-2147522581

  Danguolė Ona Dilytė           Kalbų lektorė

16466981_1220328728063260_1519421949_n

           Hakan Aktug        Europos savanorių tarnybos savanoris

Jūratė Stongvilienė Asociacijos valdybos pirmininkė, viešųjų ryšių specialistė

received_681680492000628

   Eglė Skukauskaitė   Projektų asistentė

beautiful-woman-silhouette_23-2147522581

     Elena Gavrilova                Viešųjų pirkimų   ekspertė

539052_112223772256817_1278343391_n

       Agneška Avin       Asociacijos valdybos narė, tarpkultūrinio ugdymo ir bendravimo lektorė

15027485_535648313307093_360760916280876611_n

  Danielė Pakalkaitė Administratorė

beautiful-woman-silhouette_23-2147522581

    Giedrė Likšienė                Projektų personalo vadovė

10644124_752901834755881_6209510167609053615_o

Živilė Jankauskaitė Asociacijos valdybos narė, tarpkultūrinio ugdymo ir bendravimo lektorė

PENTAX DIGITAL CAMERA

Dr. Tomas Balkelis Visuomenės pažinimo       kurso lektorius

IMG_6477

      Dr. Elena Bolotina             LR Konstitucijos kurso lektorė

Projektai

17434660_1333357153377010_888521413208786908_o

17458264_1333357133377012_8075877984672177036_n

17425055_1333357126710346_1234977609824949497_n

“EVS new Start”

erasmus+logo_mic

Asociacijoje savanariauja savanoris iš Turkijos, kuris dalyvaują Europos savanorių tarnybos projekte ” EVS new Start”. Projekto trukmė 12 mėn. Projektas finansuojamas iš Erasmus plius programos.

Per savo savanorystės laikotarpį savanoris  padės asociacijai organizuoti, įgyvendinti vietines veiklas, renginius, mokymus. Prisidės prie projektinių veiklų įgyvendinimo, mokysis lietuvių kalbos ir pažins lietuvių kultūrą.

16441674_1220330174729782_796770330_n

Jei norite dalyvauti savanorystės projektuose užsienyje susisiekite su mumis ir mes jums padėsime pasinaudoti šia galimybe

Daugiau apie EST: Europos savanorių tarnyba

Projektų paieška: Rask projektą vyk savanoriauti!

„Integration through education“

erasmus+logo_mic

Socialinių edukacinių iniciatyvų centras Plius dalyvauja projekte „Integration through education“ kaip partnerė organizacija kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis iš Italijos, Lenkijos, Portugalijos ir Ispanijos.

Projekto tikslas yra sukurti internetinę platformą su švietimo medžiaga skirta žmonėms dirbantiems su jaunimu, o ypač su imigrantais ir pabėgeliais. Internetinė platforma bus su atvira priega visiems, leidžianti pasinaudoti metrialine baze.
Projekto tikslinė grupė: su jaunimu, o ypač su imigrantais ir pabėgeliais dirbatys žmonės mokyklose, universitetuose, NVO, bedruomeniniuose centruose, bibliotekose.Viena vertus, tai yra žmonės, turintys patirties dirbant su jaunimu, bet ne visada dirbant su imigrantais ar pabėgėliais. Jiems trūksta žinių ir priemonių įgyvendinti aukštos kokybės švietimo,integracijos seminarus ir renginius. Antroji tikslinė grupė yra jaunimas, įskaitant imigrantus ir pabėgėlius, kuriems be tinkamos paramos gresia socialinė atskirtis: marginalizacija, nedarbas, švietimo problemos.
Pagrindinis projekto rezultatas – interneto platforma su mokomąją medžiagą tiems, kurie dirba su jaunimu, daugiausia imigrantų ir pabėgėlių jaunimu ir siekia plėtoti švietimo tarptautinius standartus, taip pat kontaktus ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp žmonių dirbančių su jaunais imigrantais ir pabėgeliais.

Projekto naujienos: FanPAge

Integration through Education (ITE) is an international project implemented by 5 NGOs from Italy, Lithuania, Poland, Portugal and Spain.

The aim of the project is to create web platform with educational materials for people working with youth, especially with immigrants and refugees with open access to them, allowing them to put these topics in provided educational and integration activities. The target group of the project are people working with youth, especially with immigrants and refugees in schools, universities, NGOs, community centers, libraries. On the one hand, these are people experienced in working with young people, but not always in working with immigrants and refugees. They lack the knowledge and tools to carry out high-quality educational and integration workshops and events. The second target group are young people, including immigrants and refugees who, without adequate support are at risk of social exclusion: marginalization, unemployment, falling out of the education system.

The main outcome of the project will be a web platform with educational materials for those working with young people, mainly with immigrants and refugees and to develop international standards for educational activities, as well as the development of contacts and international cooperation networks of people working with young immigrants and refugees.

“Improving the initial education of adult immigrants”

16425805_1354558974601824_3168491864741765971_n  erasmus+logo_mic

Imigrantai pirmaisiais metais naujoje šalyje dažnai susiduria su kalbos barjieru, todėl jiems sunku pasiūlyti kokių nors švietimo programų (išskyrus kalbų mokymosi) ir mokymosi galimybių. Atsižvelgiant į tai, siūlomas projektas siekia sukurti intelektinį produktą, kuris būtų labiau prieinamas ir tinkamas imigrantams.

Projektas, visų pirma, yra nukreiptas į intelektinio produkto kūrimą, kuris  pagerintų ir išplėstų imigrantų mokymosi galimybes. Šis produktas yra sudarytas iš švietimo priemonių, kurios padės imigrantams įgyti pagrindinių žinių ir įgauti supratimą apie priimančiosios šalies sociokultūrinį gyvenimą. Šis įnovatyvus produktas yra pagrįstas skaitmeninėmis technologijomis – bus sukurta e-platforma, kuri tuo pačiu metu turės atvirą prieigą. Informacija šioje elektroninėje platformoje  bus parašyta labai paprasta kalba, trumpais sakiniais, kad imigrantai galėtų naudoti skaitmeninius įrankius ir atlikti vertimą į jiems suprantamą kalbą. Šią e -platformą bus labai lengva naudoti ir suprasti tiek imigrantams, tiek jų mokytojams.

INTOVATIVE TOOL – parengtas skaitmeninių technologijų pagrindu, pateikiamas e-platformoje, nemokamas ir atviro naudojimo, skaidrus, visiems prieinamas, dalinai pritaikytas neverbaliniam bendravimui, lengvai išverčiamas į imigrantų gimtąsias kalbas. Aprašymai e- platformoje pateikiami paprasti, kad būtų labiau suprantami tiems, kurie nežino arba žino mažai priimančiosios šalies kalbą ir negali kitaip įgyti pagrindinių žinių, ir supratimo apie priimančios šalies socialinį-kultūrinį gyvenimą.

Šios mokymo priemonės turi  bendrą šerdį ir atskirus nacionalinius paketus (pagal kiekvienos partnerės šalies sociokultūrinius aspektus). Priemonės branduolys bus sudarytas iš imigrantų švietimo programos ir jos įgyvendinimo priemonių, taip pat švietimo struktūros ir jos išsamių komponentų, atspindinčių įvairius priimančiosios šalies aspektus tokius kaip – sociokultūrinis gyvenimas, istorija, kalba, politinė sistema, religija, švietimas, tautybė / etniškumas, geografija, menai ir pan.

Kiekvienos šalies mokomuosiuose paketuose bus plėtojama kiekvienos partnerės šalies nacionainiai ypatumai. Kaip rezultatas, šis mokymo priemonės bendrumas būtų sukurti sąlygas šios adaptacijos bet kurioje šalyje prielaidas. Pvz, Lietuvoje vienas iš šių blokų būtų trumpa apžvalga iš Lietuvos istorijos.

Projektas padės imigrantams (ypač tiems, kurie yra atvykę pirmus metus į naują šalį ir nežino šalies kalbinių, kultūrinių ir socialinių gyvenimo ypatumų) labiau integruotis  į vietos bendruomenę priimančioje šalyje.

 

Immigrants, especially in their first year of life in the host country, have language problems in the host country, making it difficult to offer them any educational programs (with the exception of language learning) and learning possibilities. In view of this fact, the proposed project is specially sought to create an intellectual product that would be more accessible as possible for immigrants.

As a result the project is primarily directed to the development of the intellectual product, which would improve and extend the offer of learning opportunities for migrants. This product is composed of educational tools for immigrants to acquire basic knowledge and understanding about host country’s sociocultural life. This innovative product is based on digital technologies – will be put into created e-platform, which at the same time will have open access. This material will be combined with the textual material that will be written in very simple language, short sentences that immigrants could use digital tools to do the translation into a language they understand. As a result this will be easy-to-use, and easy to understand tools for all immigrants and their educators.

INTOVATIVE TOOL- prepared with the use of digital technologies, placed on the project e-platform, free and open for use, clear, accessible, partially adapted to the non-verbal communication, for easy translation to immigrants’ native language in order to be more understandable for immigrants, who don’t know or know poor the host country’s language and therefore cannot otherwise gain a basic knowledge and understanding of the host country’s socio-cultural life. These educational tools would have a common core and separate national packages (according to each partner country host country’s sociocultural life context). he core will be composed of immigrant education program and of the measures for its implementation as well as the educational structure and its detailed components, reflecting the different host country’s sociocultural life: history, language, political system, religion, education, nationality /ethnicity, geography, arts and so on. Meanwhile, the national educational tools packages (software and measures) will be developed in each partner country on the base of a common core so that those packages would reflect national specifics. As a result, this commonality of educational tools would create the preconditions for the adaptation of this in any country. Eg., in Lithuania one of these blocks would be a brief overview of the history of Lithuania, Latvia – Latvia’s history, but the history of submission volume, structure, shape, educational measures are described in the above-mentioned core of the project partners co-produced intellectual product.

The project will help immigrants (who are in the first year of life in the host country and usually do not know the language of the country, nor the cultural and social peculiarities of the life) more successfully integrate into the host society.

„Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste“

centras plius viesinimas

Projekto tikslas – teikti bendrąsias ir specializuotas paslaugas trečiųjų šalių piliečiams,  siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvoje, kartu patenkinant jų fizinius, dvasinius, socialinius ir ugdymosi poreikius.

Projekto rezultatai reikalingi tikslinei grupei – trečiųjų šalių piliečiams  (tiesioginė nauda), bei Lietuvos visuomenei tampant daugiau solidaria, atsakinga ir atvira priimant „kitą ir kitokį“ ir suteikiant jam pagalbą integruojantis Lietuvoje (netiesioginė nauda).

Vilniuje veiks bendruomeninis integracinis centras, kuriame didelė dėmesio dalis bus nukreipta į tikslinės grupės problemų įveikimą, bus teikiamos  socialinės, psichologinėse, teisinės, įsidarbinimo konsultacijos, profesinio orientavimo kursai, pagal individualius grupės poreikius organizuojami valstybinės kalbos kursai bei Lietuvos Respublikos istorijos-kultūros-pilietinio pažinimo mokymai. Šie mokymai bus vykdomi atsižvelgiant į TŠP poreikius, jų darbo ar studijų laiką, patirtis, pažeidžiamumą, išsilavinimo lygį, profesiją.

Projekto partneris – Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS.

 Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Šiame centre bus teikiamos paslaugos tikslinės grupės nariams:

 • trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą ir (ar) pakeistą vadovaujantis UTPĮ 40 straipsnyje nustatytais pagrindais;

 • trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą ir (ar) pakeistą vadovaujantis UTPĮ 53 straipsnyje nustatytais pagrindais;

 • trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas pagal UTPĮ 86 straipsnį ir kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą UTPĮ 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu;

 • trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems suteikta papildoma apsauga pagal UTPĮ 87 straipsnį ir kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu.

 Šio projekto rėmuose apimsime ir teiksime papildomas paslaugas ypatingai pažeidžiamai grupei –  prieglobstį gavusiems užsieniečiams ( – trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas pagal UTPĮ 86 straipsnį ir kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą UTPĮ 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu; – trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems suteikta papildoma apsauga pagal UTPĮ 87 straipsnį ir kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu) (toliau – PGU). Prieglobstį gavę užsieniečiai yra specifinė grupė, turinti ypatingų poreikių ir dažnai patirianti įvairių sunkumų: kalbos barjeras, institucinių ir teisinių sistemų, kultūrų bei kitų vertybių skirtumai kilmės ir tikslo šalyse sąlygoja PGU socialinės integracijos Lietuvoje problematiką, o silpni socialiniai ir ekonominiai PGU ištekliai daro įtaką didesniam jų pažeidžiamumui.

Atsižvelgiant į integracijos problematiką tiek TŠP tiek  ypatingai pažeidžiamos grupės PGU liudija apie poreikį teikti sekančioms paslaugas:

 • Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste, kuriame būtų sudaryta galimybė susitikti su bendruomenėmis, megzti socialinius ryšius, rasti mentorius, kurie padėtų, paaiškintų ir palydėtų;

 • Informavimas, konsultavimas, atstovavimas, kad būtų suteiktos pilnos tiek socialinės, tiek edukacinės paslaugos;

 • Lietuvių kalbos, pilietinio orientavimo, istorijos, konstitucijos kursai, kad nebūtų diskriminacijos švietimo, sveikatos, darbo rinkoje dėl kultūros ir kalbos trūkumo;

 • Į darbo rinką orientuotos konsultacijos, profesinio orientavimo kursai;

 • Teisiniu, socialiniu, psichologiniu konsultavimu įgalinimu veikti;

 • Ypatingai pažeidžiamai grupei – PGU – teikti papildomas paslaugas, kaip aprūpinimą maistu, higienos priemonėmis, būtiniausiais drabužiais, avaline, teisinėmis paslaugomis, asmens ambulatorinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, psichologine pagalba;

Vilniaus bendruomeniniame integracijos centre itin didelė dėmesio dalis bus nukreipta į tikslinės grupės problemų įveikimą, t. y. vyks koncentruoti ir pagal individualius grupės poreikius parengti valstybinės kalbos kursai bei Lietuvos Respublikos istorijos-kultūros-pilietinio pažinimo mokymai. Šie mokymai bus vykdomi atsižvelgiant į TŠP poreikius, jų darbo ar studijų laiką, patirtis, pažeidžiamumą, išsilavinimo lygį, profesiją ir kt. Tokiu būdu TŠP bus skatinami aktyviau dalyvauti įvairiose veiklose – socialinėse, psichologinėse, teisinėse konsultacijose, įsidarbinimo galimybėse, profesinio orientavimo kursuose ir pan., o naujai įgytas žinias operatyviai pritaikyti savo darbe, studijose ir kasdieniniame gyvenime. Pastebėtina, kad teikiamų žinių ir individualių gebėjimų ugdymo dalykai bus tarpusavyje susiję. Tokiu būdu bus plečiamas suvokimas ir TŠP noras pažinti imigracijos tikslo valstybės socialinės ir kultūrinės sistemų ypatumus globaliame tarptautinės migracijos kontekste.

Vilniaus Bendruomeninis integracijos centras (toliau – BIC) teiks paslaugas (dirbs) darbo dienomis 8 valandas per dieną (patogiu laiku TŠP, po darbo, po pamokų, po paskaitų, arba prieš pamokas ir pan. Užsiėmimai, konsultacijos bus skirtos visiems ir dirbantiems ir besimokantiems, ar studijuojantiems TŠP. Kiekvienu individualiu atveju bus tariamasi – kada patogu TŠP ateiti pas psichologą, teisininką, ar pas gydytoją, bus atsižvelgiama į TŠP poreikius, šventės planuojamos savaitgaliais, kad TŠP nevaržomi galėtų prisijungti. Mokymai/edukaciniai užsiėmimai bus planuojami pagal grupės kiekvieno nario individualų laiką ir ieškoma geriausio sprendimo – kada patogu, ar vakare ar ryte ar po paskaitų, ar po darbo, ar savaitgaliais ir pan.). Bendras BIC centro planuojamas darbo laikas nuo 11 val. iki 19 val. darbo dienomis, bet esant poreikiui konsultacijas teiksime ir vėlesniu ar ankstesniu laiku bei savaitgaliais. Informacinės konsultacijos bus teikiamos ne tik susitikimo metu, bet ir telefonu TŠP patogiu laiku pagal poreikį. BIC centre paslaugos bus teikiamos atsižvelgiant į trečiųjų šalių piliečių pažeidžiamumą (vienišos mamos, tėvai, daugiavaikės šeimos, neįgalūs asmenys, asmenys patyrę kankinimus ir pan.), darbo laiką, išsilavinimą, socialinius įgūdžius, profesinį išsilavinimą  ir pan. TŠP bus sudaryta galimybė jiems patogiu metu ateiti, konsultuotis, dalyvauti užsiėmimuose, mokymuose, susitikimuose su bendruomenėmis, savanoriais,  naudotis internetu ir pan.

Vilniaus bendruomeniniame integracijos centre bus siekiama plėsti tikslinės grupės socializacijos sferą, t.y. su TŠP nuolatos bendraus Vilniaus arkivyskupijos Caritas savanoriai, aktyviai veikti į centro veiklas įtrauksime parapijines bendruomene, kurios jau turi patirties padedant integruotis TŠP Vilniaus mieste. Teiksime plataus spektro sociokultūrines paslaugas, padėsime ugdyti komunikacijos įgūdžius naujoje sociokultūrinėje terpėje, iškilus tarpkultūrinio bendravimo sunkumams centre bus visada pasirengęs padėti socialinis darbuotojas, kuris individualių konsultacijų metu sieks išsiaiškinti esmines TŠP problemas, bendravimo kliūtis ir kitus probleminius gyvenimo Lietuvoje aspektus. Esant psichologinėms traumoms, problemoms centre nuolatos bus pasiruošęs konsultuoti psichologas, kuris ves tiek individualias tiek grupines konsultacijas. Tokiu būdu bus užtikrinamas operatyvus reagavimas į TŠP  iškylančius sunkumus (skatinamas jų pasitikėjimas, užmezgamas artimas ryšys), o kartu ir užkertamas kelias segregaciniams procesams atsirasti. Tokio pobūdžio veikla taip pat padės plėsti TŠP socialinius ryšius su juos priimančia visuomene; imigrantams suteiks pasitikėjimo, o juos priimančiai visuomenei padės atsikratyti išankstinio nusistatymo ir neigiamų nuostatų. Tikimasi, kad tokio pobūdžio Vilniaus bendruomeninis integracinis centras prisidės prie sklandžios TŠP integracijos Lietuvoje, užtikrins tikslinės grupės pozityvų užimtumą, padės išvengti neadekvataus deviantinio (linkstančio į nusikalstamumą) elgesio, kuris gali kilti dėl socializacijos ir pažinimo stokos bei uždarumo. Pabrėžtina, kad projekto veiklos konstruojamos pagal skirtingus ES (ir Lietuvoje) įgyvendinamus migrantų integracijos prioritetus, patirtis, užpildant Lietuvoje vyraujančios migrantų integracijos infrastruktūros esmines spragas.

Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS (įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2013 m. metinę programą). Projektu siekiama didinti TŠP integracijos galimybes, teikiant aukštos kokybės paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, užtikrinant Konsultavimo ir informavimo centro PLIUS tęstinumą.

Daugiau informacijos apie projektą: http://centreplus.org/


Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas (įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2013 m. metinę programą).

Projekto trukmė: 2014 04 01–2015 03 31
Projekto vykdytojai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas (projekto koordinatorius), Lygių galimybių plėtros centras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, „Diversity Development Group“, Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS, Socialinės partnerystės fondas Magnum Bonum.
Projekto tikslas – parengti trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos strateginį dokumentą. Atsižvelgiant į 1) integracijos politikos strategijos Lietuvoje nebuvimą ir didelį tokio pobūdžio dokumento poreikį, 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsipareigojimus iki 2014 m. parengti migracijos politikos gaires, 3) buvusių politinių dokumentų, reglamentuojančių imigracijos ir migrantų integracijos procesus, turinį ir 4) migracijos bei migrantų integracijos politikos kūrimo/įgyvendinimo patirtis ES, projekte sudaromas ilgametę patirtį migracijos ir migrantų integracijos procesuose turinčių organizacijų konsorciumas, įsipareigojantis parengti trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos strateginį dokumentą.
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas parengs situacijos analizę, kurios pagrindu bus teikiamos rekomendacijos ir siūlymai migrantų integracijos politikos kūrimui ir įgyvendinimui, tarptautinės migracijos ir migrantų integracijos procesų stebėsenai. Šių rekomendacijų pagrindu migrantų integracijos strateginiame dokumente bus formuojamos ilgalaikės ir trumpalaikės migrantų integracijos priemonės (priemonių paketai) makro lygmenyje.
Viešoji įstaiga „Diversity Development Group“ parengs institucinę migrantų integracijos politikos analizę, kuri leis pateikti rekomendacijas ir konkrečius siūlymus migrantų integracijos infrastruktūros plėtrai nuo vietos lygmens iki tarptautinio bendradarbiavimo. Institucinė analizė ir rekomendacijos leis efektyvinti tarp-sektorinį valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą bei numatyti tarp-sektorinio bendradarbiavimo gaires.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija parengs teisinę migrantų integracijos studiją, kuri leis kontekstualizuoti nacionaliniame lygmenyje vykstančius migrantų integracijos procesus. Šios analizės pagrindu bus nustatytos problemiškos sritys, reikalaujančios intervencijos teisėkūros lygmenyje ir administracinių praktikų koregavimo, bei suformuluoti siūlymai (rekomendacijos) siejant jas su Migrantų integracijos politikos indeksu (www.mipex.eu).
Viešoji įstaiga „Socialinės partnerystės fondas Magnum Bonum“ administruos konsorciumo veiklą, bus atsakinga už finansinę projekto įgyvendinimo dalį ir, kartu su viešąja įstaiga „Lygių galimybių plėtros centru“ parengs lygių galimybių studiją, kurią, atsižvelgiant į Lietuvoje vyraujančią imigracijos struktūrą, migrantų integracijos problematiką ir institucinių mechanizmų tinklą, adaptuos strateginiam dokumentui.
Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS, atsižvelgdamas į ilgalaikę tiesioginio darbo su migrantais (trečiųjų šalių piliečiais) patirtį, parengs trumpalaikių ir ilgalaikių integracijos priemonių teikimo studiją (modulį), kuri migrantų integracijos strateginiame dokumente leis tiksliai įvardyti integracijos priemonių poreikį skirtingoms imigrantų grupėms tiek pagal socialines ir demografines charakteristikas, tiek pagal teisinį statusą.

Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS (įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2012 m. metinę programą). Projektu siekiama didinti TŠP integracijos galimybes, teikiant aukštos kokybės paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, užtikrinant Konsultavimo ir informavimo centro PLIUS tęstinumą. Tikslui pasiekti formuluojami šie uždaviniai:
2. sudaryti galimybę trečiųjų šalių piliečiams įgyti lietuvių kalbos įgūdžių ir žinių apie Lietuvos istoriją, institucijas, socialinę ir ekonominę padėtį, kultūrinį gyvenimą ir pagrindines normas ir vertybes
3. teikti pagalbą TŠP, sudarant palankesnes galimybes naudotis viešomis ir privačiomis paslaugomis patenkinant bazinius ir specifinius integracijos poreikius
Daugiau informacijos apie projektą: http://centreplus.org/


„Integracinis mobilumas jaunimo įsidarbinimo link“ (Youth in Action programa) skirtas Europos mobilumo priemonių skaitinimui, kuri yra kaip priemonė skatinanti jaunimo įgūdžių ir kompetencijų kėlimą ir tobulinimą, didinanti konkurencingumą darbo rinkoje, mažinanti marginalizaciją bei socialinę atskirtį, atkreipiant dėmesį į migrantų situaciją Europoje.Seminaru bus siekiama atkreipti dėmesį į jaunimo mobilumą ir dalyvumą bei sklaidą Veiklaus Jaunimo, Erasmus, Leonardo da Vinči ir kitų mobilumo programų, kaip priemonių prisidedančių prie jaunimo ir jaunų migrantų socialinės inkliuzijos.Taip pat seminaru bus siekiama apžvelgti Europos Sąjungos iniciatyvas tokias kaip „Judus jaunimas“ ir „Jaunimo galimybių iniciatyvos“ bei jų naudą, mažinant jaunimo nedarbą.
Pagrindiniai seminaro tikslai yra šie:
1. Išsiaiškinti jaunimo ir jaunų imigrantų nedarbo situaciją Europos Sąjungoje, Rytų Europos ir Kaukazo šalyse.
2. Suteikti dalyviams žinių apie Europos mobilumo schemas/programas, skatinančias jaunimo ir jaunų imigrantų konkurencingumą darbo rinkoje pasitelkiant neformalų ir informalų mokymą/si.
3. Pristatyti ir dalintis Europos mobilumo programų gerąja patirtimi, siekiant atkreipti dėmesį į tarpkultūrinių kompetencijų svarbą Europos Sąjungos darbo rinkoje.
4. Plėtoti iniciatyvas skatinančias Europos mobilumo schemų/programų įgyvendinimą, siekiant sumažinti jaunimo ir jaunų imigrantų nedarbo lygį, skatinant aktyvų pilietiškumą ir Europinį bendradarbiavimą jaunimo srityje.

Nevalstybinių organizacijų, ginančių žmogaus teises, veiklos projektas (Nr. D4-330). Projektas vykdomas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos 4.2 „Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemonę „Teisės aktų numatyta tvarka organizuoti konkursą, nevalstybinių organizacijų, ginančių žmogaus teises, veiklos projektams iš dalies finansuoti“. Projekto tikslas didinti toleranciją tarp visų Lietuvos visuomenės amžiaus grupių, ugdant pagarbą žmogui, mažinant diskriminacijos apraiškas. Partneris atsakingas už šių poveiklių vykdymą: fotografijos parodos „Kitokie tarp mūsų“ organizavimą – fotografijų atranka, talpinimas internete, spektaklio „Kitokie tarp mūsų“ sukūrimas: spektaklio scenarijaus sukūrimas, dalyvių atranka, repeticijų organizavimas, diskusijos po spektaklio organizavimas. Nuotraukų albumą su konkurso dalyvių kūriniais galite rasti mūsų galerijoje.
1. užtikrinti Konsultavimo ir informavimo centro PLIUS funkcionavimą ir teikiamų paslaugų prieinamumą;


Daugiau projektų: spauskite čia

KITOS VEIKLOS

Konsultacijos

Socialinių – edukacinių iniciatyvų centras PLIUS teikia mokamas konsultacijas migracijos, gyvenamosios vietos ir jos registravimo klausimais, įsidarbinimo ir leidimų dirbti klausimais.

Kalbos kursai

Organizuojame mokamus lietuvių kalbos kursus pradedantiesiems ir pažengusiems.

Kursų trukmė 48 akademinės valandos, pamokos vyksta 2 kartus per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė 90 min.

Grupėje nuo 6 – 10 žmonių.

Kursų kaina: 1 akad. val. – 4.15 €; 48 akad. val. – 199 €. Vadovėlio kaina – 10 €.

Taip pat organizuojame lietuvių kalbos pamokas užsieniečių vaikams.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės tel. 868349117 arba el. p. sei.plius@gmail.com

—————

Centras PLIUS kviečia   vaikučius, 7-10m. amžiaus, kurių gimtoji kalba – ne lietuvių kalba,  mokytis lietuvių ir anglų kalbų. Pamokėlės vyks šeštadieniais, nuo 11.15 iki 13.00 val., adresu A.  Smetonos g.5, 313 k. Kalbų mokysimės dainuodami, piešdami, šokdami! Mėnesio kaina už lietuvių ir anglų pamokėles, kurių trukmė 1.5 val. – 29 eur, kai grupėje – ne mažiau nei 8 vaikai. Pasirenkant  vieną pamokėlę (lietuvių arba anglų), kurios trukmė 45 min., mėnesio kaina-19 eur, kai grupėje –  ne  mažiau nei 8 vaikai. Maloniai prašome registruoti vaikučius el. adresu sei.plius@gmail.com iki š. m. spalio 4 d. Vietų skaičius yra ribotas. Kilus klausimams, skambinkite tel. 868349117

—————-

Centre Plus orgnizes Lithuanian ( not native speakers) and English lessons for children (aged 7 -10 years old). Lessons are going to be every Saturday from 11:15 to 13:00 at A.  Smetonos st.5,Vilnius,  room 313. During the lessons various formal and non – formal educational mehods will be used such as singing, drawing, performing, discussing and etc.

Monthly price for English and Lithuanian lessons (one lesson lasts for 1.5 hr)  is 29 Eur ( the group minimum 8 children). Selecting one lesson (Lithuanian or English), lasting 45 min., 19 Eur per month ( the group minimum 8 children). 4 lessons foreseen during one month.

For more information contact:  sei.plius@gmail.com , tel. 868349117  Seats are limited. 

Naujienos

КУРСЫ ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА (A1-A2) ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ

С 14-15 апреля в Центре социальных – образовательных инициатив ПЛЮС начинаются курсы литовского языка для русскоговорящих, проживающих в Литве. Наша команда состоит из квалифицированных преподавателей у которых есть опыт работы с иностранцами.

В данный момент формируются группы: начинающих (А1.1) и среднего уровня (А2.1/ и A2.2).

Продолжительность курсов: 48 академических часов, 2 раза в неделю по 2 акад. ч. (90 мин.). В группе от 6 до 8 человек. Стоимость курсов: 48 ак.ч. – 144 €.

Эл. почта: sei.plius@gmail.com Тел.: 868349117.

Регистрация на курсы до 30 марта 2016 г. Размер авансового платежа при регистрации – 30 евро.

CHILDREN MEETING GOSPEL MUSIC

We would like to invite children to take part in Gospel music workshops on the 26th of February at 3.30 pm at Center PLUS. This workshop is a part of a project Children Meeting Multicultural America financed by U.S. Embassy in Vilnius. The lesson will be organized by a professional Gospel teacher Elena Prybyla.

The number of children in the workshop is limited so please register children in advance via email: sei.plius@gmail.com

*************

Kviečiame vaikus į Gospel dainavimo pamoką, kuri įvyks vasario 26 dieną, penktadienį, 15.30 val. Socialinių-edukacinių iniciatyvų centre PLIUS (A.Smetonos 5, kab. 302). Užsiėmimas yra projekto “Children Meeting Multicultural America“, finansuojamo Amerikos Ambasados Vilniuje, dalis. Vaikus mokys profesionali gospel dainavimo mokytoja Elena Prybyla.

Kviečiame registruoti vaikus el. paštu: sei.plius@gmail.com. Vietų skaičių ribotas, todėl paskubėkite! J

Slide1

New NORDPLUS Adult project for immigrants integration

Social-educational initiatives centre PLUS is presenting the new Project. The overall aim is to develop intercultural competence of immigrants and host society members through experiential and reflective learning strategies seeking mutual cooperation and understanding among different cultures.
The “Intercultural awareness through experiential and reflective learning in the context of immigrants integration” (NPAD-2015/10274). Project is funded under the Nordplus Adult programme.

During the Project implementation we are going to:

 • develop innovative intercultural awareness curriculum based on experiential and reflective learning strategies involving drawing, painting, music, photography and the other techniques for immigrants and host society members;

 • organize and pilot training course based on intercultural awareness through experiential and reflective learning strategies involving drawing, painting, music photography and the other techniques for immigrants and host society members in each partner country;

 • publish a Nordic-Baltic Handbook presenting the best practice focused on intercultural competence development through experiential and reflective learning strategies involving drawing, painting, music photography and the other techniques for immigrants and host society members;

 • deliver a sustainable project result dissemination including four national conferences and creating, administrating a project web site.

Follow the news on our website and Facebook page for more info. Soon we will upload information how you can get involved in the workshops!

1.-cover-photo

Children Meeting Multicultural America

Social-educational initiative Centre PLUS would like to present you our new project called „Children Meeting Multicultural America“ funded by US Embassy in Vilnius. Project aims to introduce American 20th century culture including arts, literature, music, dance, language and history to vulnerable children with fewer possibilities involving children with migration background, adopted children from foster houses, children from disadvantaged families residing in Vilnius seeking to develop their multicultural competence based on experiential and reflective learning strategies.
During next 6 months we will organize the following workshops for children:
– An opening evening of the project for parents, children and volunteers on January 31st 2016.
– An art therapy workshop on May 9th 2016.
– A gospel singing workshop on February 26th 2016.
– Multicultural awareness workshop on May 16th 2016.
– An English language and American literature course during March-April 2016.
– A reflective, experiential workshop based on drawing/painting and writing on the topic “What America Means to Me?” on May 18th 2016.
– A closing event of the party on May 30th 2016.

All of the activities are free of charge! They are open for all children (of social groups mentioned above)  at the age of 7 to 13.
If you want your children to take part in following workshops, please write us and register via Facebook or email : sei.plius@gmail.com.

Children Meeting Multicultural America

WADING IN THE RIVER OF BOOKS

Waiding in the river of books…

Dear friends,
If you like books or simply you like communicating with different people – we kindly invite you to join Book evenings at centre PLUS!
Visitors of club „Waiding in the river of books“ meet once a month. Mostly on Fridays at 7 p. m till 9 p. m. During the meeting one person presents his favourite book. The way of presenting is whatever presentator wants to choose. A story about the book, presentation of slides, games, questions, dancing, movies and etc. could be used for presenting the book. After the presentation all of you have possibility to discuss about the book or just talk to each other in Lithuanian language.
We are waiting for everyone who likes the idea of sharing thoughts!
More information and photos about us you can find on the Facebook „ Braidymas knygų upėje “
See you

Schedule of the meetings:
1. October the 2nd from 7 p. m. to 9 p. m.;
2. November the 6th from 7 p. m. to 9 p. m;
3. December the 11th from 7 p. m. to 9 p. m.

“Happy Cooking and Healthy Eating!”

cover

„Socialinių – edukacinių iniciatyvų centras PLIUS“ kartu su Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Vilniuje organizuoja kulinarines dirbtuves “Happy Cooking and Healthy Eating!” vaikams nuo 9 iki 13 metų amžiaus. Dirbtuvių metu Chef Art Smith kartu su vaikais mokysis, kaip pasigaminti sveiką maistą, ragaus jį ir vertins. Taip pat svečias pasidalins savo darbo patirtimi bei specialybės pasirinkimo istorija. Dirbtuvių metu bus organizuojamas vertimas į lietuvių kalbą, o renginys vaikams bus nemokamas.

Read More

Kontaktai

Contact Info


MB
arwa
ddg
lstc
EIF
lgpc_logotipas_LT
MRU_logotipas_spalvotas
eti
lrkd
sei