APIE MUS

Saulėtą 2012 rugsėjo 28 d. rudens popietę įsteigta Socialinių edukacinių iniciatyvų centro PLIUS asociacija, kuri siekia:

  • atvirai ir remiantis demokratinėmis vertybėmis spręsti visuomenės socialines, švietimo, kultūrines, sveikatos ir kitas problemas siekiant lygių galimybių ir socialinio teisingumo užtikrinimo.
  • vykdyti ir populiarinti iniciatyvas, skatinančias darnios visuomenės vystymąsi, siekiant visų jos narių ir socialiai pažeidžiamų grupių darnaus ir aktyvaus socialinio dalyvavimo ir jų gerovės užtikrinimo.
  • skatinti kultūrinės įvairovės plėtrą ir toleranciją tarp skirtingų etninių ir kitų socialinių grupių.
  • aktyvia veikla prisidėti prie visuomenės socialinio, dorinio, dvasinio, meninio ir kultūrinio ugdymo/si.
  • per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje

2016 metais SEI tapo akredituota organizacija Europos savanorių tarnybos (EST) programai (Erasmus plius) kaip savanorius priimanti, siunčianti ir projektus koordinuojanti organizacija.

Musu Komanda

25

JŪRATĖ STONGVILIENĖ
Asociacijos Valdybos Pirmininkė

904416_686318351402062_1976606892_o

AISTĖ BARTKEVIČIENĖ
Asociacijos Vadovė

539052_112223772256817_1278343391_n

AGNIEŠKA AVIN
Asociacijos Valdybos Narė

10644124_752901834755881_6209510167609053615_o

      ŽIVILĖ JANKAUSKAITĖ
        Asociacijos Valdybos Narė

Projektai

Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS (įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2013 m. metinę programą). Projektu siekiama didinti TŠP integracijos galimybes, teikiant aukštos kokybės paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, užtikrinant Konsultavimo ir informavimo centro PLIUS tęstinumą.

Daugiau informacijos apie projektą: http://centreplus.org/


Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas (įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2013 m. metinę programą).

Projekto trukmė: 2014 04 01–2015 03 31
Projekto vykdytojai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas (projekto koordinatorius), Lygių galimybių plėtros centras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, „Diversity Development Group“, Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS, Socialinės partnerystės fondas Magnum Bonum.
Projekto tikslas – parengti trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos strateginį dokumentą. Atsižvelgiant į 1) integracijos politikos strategijos Lietuvoje nebuvimą ir didelį tokio pobūdžio dokumento poreikį, 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsipareigojimus iki 2014 m. parengti migracijos politikos gaires, 3) buvusių politinių dokumentų, reglamentuojančių imigracijos ir migrantų integracijos procesus, turinį ir 4) migracijos bei migrantų integracijos politikos kūrimo/įgyvendinimo patirtis ES, projekte sudaromas ilgametę patirtį migracijos ir migrantų integracijos procesuose turinčių organizacijų konsorciumas, įsipareigojantis parengti trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos strateginį dokumentą.
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas parengs situacijos analizę, kurios pagrindu bus teikiamos rekomendacijos ir siūlymai migrantų integracijos politikos kūrimui ir įgyvendinimui, tarptautinės migracijos ir migrantų integracijos procesų stebėsenai. Šių rekomendacijų pagrindu migrantų integracijos strateginiame dokumente bus formuojamos ilgalaikės ir trumpalaikės migrantų integracijos priemonės (priemonių paketai) makro lygmenyje.
Viešoji įstaiga „Diversity Development Group“ parengs institucinę migrantų integracijos politikos analizę, kuri leis pateikti rekomendacijas ir konkrečius siūlymus migrantų integracijos infrastruktūros plėtrai nuo vietos lygmens iki tarptautinio bendradarbiavimo. Institucinė analizė ir rekomendacijos leis efektyvinti tarp-sektorinį valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą bei numatyti tarp-sektorinio bendradarbiavimo gaires.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija parengs teisinę migrantų integracijos studiją, kuri leis kontekstualizuoti nacionaliniame lygmenyje vykstančius migrantų integracijos procesus. Šios analizės pagrindu bus nustatytos problemiškos sritys, reikalaujančios intervencijos teisėkūros lygmenyje ir administracinių praktikų koregavimo, bei suformuluoti siūlymai (rekomendacijos) siejant jas su Migrantų integracijos politikos indeksu (www.mipex.eu).
Viešoji įstaiga „Socialinės partnerystės fondas Magnum Bonum“ administruos konsorciumo veiklą, bus atsakinga už finansinę projekto įgyvendinimo dalį ir, kartu su viešąja įstaiga „Lygių galimybių plėtros centru“ parengs lygių galimybių studiją, kurią, atsižvelgiant į Lietuvoje vyraujančią imigracijos struktūrą, migrantų integracijos problematiką ir institucinių mechanizmų tinklą, adaptuos strateginiam dokumentui.
Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS, atsižvelgdamas į ilgalaikę tiesioginio darbo su migrantais (trečiųjų šalių piliečiais) patirtį, parengs trumpalaikių ir ilgalaikių integracijos priemonių teikimo studiją (modulį), kuri migrantų integracijos strateginiame dokumente leis tiksliai įvardyti integracijos priemonių poreikį skirtingoms imigrantų grupėms tiek pagal socialines ir demografines charakteristikas, tiek pagal teisinį statusą.

Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS (įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2012 m. metinę programą). Projektu siekiama didinti TŠP integracijos galimybes, teikiant aukštos kokybės paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, užtikrinant Konsultavimo ir informavimo centro PLIUS tęstinumą. Tikslui pasiekti formuluojami šie uždaviniai:
2. sudaryti galimybę trečiųjų šalių piliečiams įgyti lietuvių kalbos įgūdžių ir žinių apie Lietuvos istoriją, institucijas, socialinę ir ekonominę padėtį, kultūrinį gyvenimą ir pagrindines normas ir vertybes
3. teikti pagalbą TŠP, sudarant palankesnes galimybes naudotis viešomis ir privačiomis paslaugomis patenkinant bazinius ir specifinius integracijos poreikius
Daugiau informacijos apie projektą: http://centreplus.org/


„Integracinis mobilumas jaunimo įsidarbinimo link“ (Youth in Action programa) skirtas Europos mobilumo priemonių skaitinimui, kuri yra kaip priemonė skatinanti jaunimo įgūdžių ir kompetencijų kėlimą ir tobulinimą, didinanti konkurencingumą darbo rinkoje, mažinanti marginalizaciją bei socialinę atskirtį, atkreipiant dėmesį į migrantų situaciją Europoje.Seminaru bus siekiama atkreipti dėmesį į jaunimo mobilumą ir dalyvumą bei sklaidą Veiklaus Jaunimo, Erasmus, Leonardo da Vinči ir kitų mobilumo programų, kaip priemonių prisidedančių prie jaunimo ir jaunų migrantų socialinės inkliuzijos.Taip pat seminaru bus siekiama apžvelgti Europos Sąjungos iniciatyvas tokias kaip „Judus jaunimas“ ir „Jaunimo galimybių iniciatyvos“ bei jų naudą, mažinant jaunimo nedarbą.
Pagrindiniai seminaro tikslai yra šie:
1. Išsiaiškinti jaunimo ir jaunų imigrantų nedarbo situaciją Europos Sąjungoje, Rytų Europos ir Kaukazo šalyse.
2. Suteikti dalyviams žinių apie Europos mobilumo schemas/programas, skatinančias jaunimo ir jaunų imigrantų konkurencingumą darbo rinkoje pasitelkiant neformalų ir informalų mokymą/si.
3. Pristatyti ir dalintis Europos mobilumo programų gerąja patirtimi, siekiant atkreipti dėmesį į tarpkultūrinių kompetencijų svarbą Europos Sąjungos darbo rinkoje.
4. Plėtoti iniciatyvas skatinančias Europos mobilumo schemų/programų įgyvendinimą, siekiant sumažinti jaunimo ir jaunų imigrantų nedarbo lygį, skatinant aktyvų pilietiškumą ir Europinį bendradarbiavimą jaunimo srityje.

Nevalstybinių organizacijų, ginančių žmogaus teises, veiklos projektas (Nr. D4-330). Projektas vykdomas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos 4.2 „Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemonę „Teisės aktų numatyta tvarka organizuoti konkursą, nevalstybinių organizacijų, ginančių žmogaus teises, veiklos projektams iš dalies finansuoti“. Projekto tikslas didinti toleranciją tarp visų Lietuvos visuomenės amžiaus grupių, ugdant pagarbą žmogui, mažinant diskriminacijos apraiškas. Partneris atsakingas už šių poveiklių vykdymą: fotografijos parodos „Kitokie tarp mūsų“ organizavimą – fotografijų atranka, talpinimas internete, spektaklio „Kitokie tarp mūsų“ sukūrimas: spektaklio scenarijaus sukūrimas, dalyvių atranka, repeticijų organizavimas, diskusijos po spektaklio organizavimas. Nuotraukų albumą su konkurso dalyvių kūriniais galite rasti mūsų galerijoje.
1. užtikrinti Konsultavimo ir informavimo centro PLIUS funkcionavimą ir teikiamų paslaugų prieinamumą;


Daugiau projektų: spauskite čia

KITOS VEIKLOS

Socialinių – edukacinių iniciatyvų centras PLIUS teikia mokamas konsultacijas migracijos, gyvenamosios vietos ir jos registravimo klausimais, įsidarbinimo ir leidimų dirbti klausimais.
Taip pat organizuojame mokamus lietuvių kalbos kursus pradedantiesiems ir pažengusiems. Kursų trukmė 48 akademinės valandos, pamokos vyksta 2 kartus per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė 90 min. Grupėje nuo 6 – 10 žmonių. Kursų kaina: 1 akad. val. – 2.5 €; 48 akad. val. – 120 €. Vadovėlio kaina – 10 €.
Taip pat organizuojame lietuvių kalbos pamokas užsieniečių vaikams.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės tel. 868349117 arba el. p. sei.plius@gmail.com

—————

Centras PLIUS kviečia  š. m. spalio 8 d.11.15 val. vaikučius, 7-10m. amžiaus, kurių gimtoji kalba – ne lietuvių kalba,  mokytis lietuvių ir anglų kalbų. Pamokėlės vyks šeštadieniais, nuo 11.15 iki 13.00 val., adresu A.  Smetonos g.5, 313 k. Kalbų mokysimės dainuodami, piešdami, šokdami! Mėnesio kaina už lietuvių ir anglų pamokėles, kurių trukmė 1.5 val. – 29 eur, kai grupėje – ne mažiau nei 8 vaikai. Pasirenkant  vieną pamokėlę (lietuvių arba anglų), kurios trukmė 45 min., mėnesio kaina-19 eur, kai grupėje –  ne  mažiau nei 8 vaikai. Maloniai prašome registruoti vaikučius el. adresu sei.plius@gmail.com iki š. m. spalio 4 d. Vietų skaičius yra ribotas. Kilus klausimams, skambinkite tel. 868349117

—————-

Centre Plus orgnizes Lithuanian ( not native speakers) and English lessons for children (aged 7 -10 years old). Lessons are going to be every Saturday from 11:15 to 13:00 at A.  Smetonos st.5,Vilnius,  room 313. During the lessons various formal and non – formal educational mehods will be used such as singing, drawing, performing, discussing and etc.

Monthly price for English and Lithuanian lessons (one lesson lasts for 1.5 hr)  is 29 Eur ( the group minimum 8 children). Selecting one lesson (Lithuanian or English), lasting 45 min., 19 Eur per month ( the group minimum 8 children). During the month 4 lessons foreseen. 

FIRST LESSON 8 OCTOBER AT 11:15!
We kindly ask you to register children at sei.plius@gmail.com until 4 October. Seats are limited. For any questions, please call tel. 868349117

Naujienos

КУРСЫ ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА (A1-A2) ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ

С 14-15 апреля в Центре социальных – образовательных инициатив ПЛЮС начинаются курсы литовского языка для русскоговорящих, проживающих в Литве. Наша команда состоит из квалифицированных преподавателей у которых есть опыт работы с иностранцами.

В данный момент формируются группы: начинающих (А1.1) и среднего уровня (А2.1/ и A2.2).

Продолжительность курсов: 48 академических часов, 2 раза в неделю по 2 акад. ч. (90 мин.). В группе от 6 до 8 человек. Стоимость курсов: 48 ак.ч. – 144 €.

Эл. почта: sei.plius@gmail.com Тел.: 868349117.

Регистрация на курсы до 30 марта 2016 г. Размер авансового платежа при регистрации – 30 евро.

CHILDREN MEETING GOSPEL MUSIC

We would like to invite children to take part in Gospel music workshops on the 26th of February at 3.30 pm at Center PLUS. This workshop is a part of a project Children Meeting Multicultural America financed by U.S. Embassy in Vilnius. The lesson will be organized by a professional Gospel teacher Elena Prybyla.

The number of children in the workshop is limited so please register children in advance via email: sei.plius@gmail.com

*************

Kviečiame vaikus į Gospel dainavimo pamoką, kuri įvyks vasario 26 dieną, penktadienį, 15.30 val. Socialinių-edukacinių iniciatyvų centre PLIUS (A.Smetonos 5, kab. 302). Užsiėmimas yra projekto “Children Meeting Multicultural America“, finansuojamo Amerikos Ambasados Vilniuje, dalis. Vaikus mokys profesionali gospel dainavimo mokytoja Elena Prybyla.

 

Kviečiame registruoti vaikus el. paštu: sei.plius@gmail.com. Vietų skaičių ribotas, todėl paskubėkite! J

 

Slide1

New NORDPLUS Adult project for immigrants integration

Social-educational initiatives centre PLUS is presenting the new Project. The overall aim is to develop intercultural competence of immigrants and host society members through experiential and reflective learning strategies seeking mutual cooperation and understanding among different cultures.
The “Intercultural awareness through experiential and reflective learning in the context of immigrants integration” (NPAD-2015/10274). Project is funded under the Nordplus Adult programme.
During the Project implementation we are going to:

  • develop innovative intercultural awareness curriculum based on experiential and reflective learning strategies involving drawing, painting, music, photography and the other techniques for immigrants and host society members;
  • organize and pilot training course based on intercultural awareness through experiential and reflective learning strategies involving drawing, painting, music photography and the other techniques for immigrants and host society members in each partner country;
  • publish a Nordic-Baltic Handbook presenting the best practice focused on intercultural competence development through experiential and reflective learning strategies involving drawing, painting, music photography and the other techniques for immigrants and host society members;
  • deliver a sustainable project result dissemination including four national conferences and creating, administrating a project web site.

Follow the news on our website and Facebook page for more info. Soon we will upload information how you can get involved in the workshops!

1.-cover-photo

Children Meeting Multicultural America

Social-educational initiative Centre PLUS would like to present you our new project called „Children Meeting Multicultural America“ funded by US Embassy in Vilnius. Project aims to introduce American 20th century culture including arts, literature, music, dance, language and history to vulnerable children with fewer possibilities involving children with migration background, adopted children from foster houses, children from disadvantaged families residing in Vilnius seeking to develop their multicultural competence based on experiential and reflective learning strategies.
During next 6 months we will organize the following workshops for children:
– An opening evening of the project for parents, children and volunteers on January 31st 2016.
– An art therapy workshop on May 9th 2016.
– A gospel singing workshop on February 26th 2016.
– Multicultural awareness workshop on May 16th 2016.
– An English language and American literature course during March-April 2016.
– A reflective, experiential workshop based on drawing/painting and writing on the topic “What America Means to Me?” on May 18th 2016.
– A closing event of the party on May 30th 2016.

All of the activities are free of charge! They are open for all children (of social groups mentioned above)  at the age of 7 to 13.
If you want your children to take part in following workshops, please write us and register via Facebook or email : sei.plius@gmail.com.

Children Meeting Multicultural America

WADING IN THE RIVER OF BOOKS

Waiding in the river of books…

Dear friends,
If you like books or simply you like communicating with different people – we kindly invite you to join Book evenings at centre PLUS!
Visitors of club „Waiding in the river of books“ meet once a month. Mostly on Fridays at 7 p. m till 9 p. m. During the meeting one person presents his favourite book. The way of presenting is whatever presentator wants to choose. A story about the book, presentation of slides, games, questions, dancing, movies and etc. could be used for presenting the book. After the presentation all of you have possibility to discuss about the book or just talk to each other in Lithuanian language.
We are waiting for everyone who likes the idea of sharing thoughts!
More information and photos about us you can find on the Facebook „ Braidymas knygų upėje “
See you

Schedule of the meetings:
1. October the 2nd from 7 p. m. to 9 p. m.;
2. November the 6th from 7 p. m. to 9 p. m;
3. December the 11th from 7 p. m. to 9 p. m.

“Happy Cooking and Healthy Eating!”

cover

„Socialinių – edukacinių iniciatyvų centras PLIUS“ kartu su Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Vilniuje organizuoja kulinarines dirbtuves “Happy Cooking and Healthy Eating!” vaikams nuo 9 iki 13 metų amžiaus. Dirbtuvių metu Chef Art Smith kartu su vaikais mokysis, kaip pasigaminti sveiką maistą, ragaus jį ir vertins. Taip pat svečias pasidalins savo darbo patirtimi bei specialybės pasirinkimo istorija. Dirbtuvių metu bus organizuojamas vertimas į lietuvių kalbą, o renginys vaikams bus nemokamas.

Read More

Kontaktai

Contact Info


MB
arwa
ddg
lstc
EIF
lgpc_logotipas_LT
MRU_logotipas_spalvotas
eti
lrkd
sei